Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Objectius didàctics Ciències Socials 2n ESO

Objectius del curs.

La matèria de Ciències socials, geografia i història de l'Educació Secundària Obligatòria a 2n. d’ESO té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 1. Generals
  • Conèixer les característiques de la població, la seva disposició en el món, Europa, Espanya i Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la relació entre elements físics i humans.
  • Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana. Admetre altres cultures, formes de pensar .....
  • Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural
  • Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments rellevants de la història del món en l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya.
  • Assolir una perspectiva global de l'evolució de la humanitat en  l’Edat Mitjana i Moderna i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur.
  • Seleccionar i interpretar dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals)
  • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes específiques, aplicant instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades.
  • Comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques dins el seu context.
  • Respectar el medi ambient i conèixer la necessitat de garantir la sostenibilitat
 2. Específics
 • Determinar les característiques principals de les poblacions del primer i el tercer món.
 • Descriure el procediment gràfic que s’utilitza per representar l’estructura de la població  segons l’edat i el sexe: la piràmide d’edats.
 • Relacionar els diferents tipus de migracions segons el tipus de desplaçament, la durada i la forma com es duen a terme.
 • Caracteritzar el poblament i els factors que el condicionen (físics, culturals i biològics).
 • Analitzar la població de Catalunya i Espanya .
 • Definir els factors que determinen la desigualtat social.
 • Valorar la diversitat cultural i de la convivència de cultures en el món actual.
 • Diferenciar i delimitar els dos subperíodes en què se sol dividir l’edat mitjana.
 • Identificar el principals elements religiosos i polítics que conformen el naixement de l’Islam.
 • Distingir  les principals civilitzacions que conflueixen en aquest període l’Islam, Bizanci i Occident.
 • Descriure les èpoques d’esplendor i decadència d’Al-Andalus.
 • Caracteritzar el feudalisme com a sistema econòmic, social i polític.
 • Reconèixer  les característiques principals de l’art romànic en totes les seves manifestacions artístiques (arquitectura, escultura i pintura).
 • Determinar els factors que van permetre el renaixement de les ciutats i el desenvolupament del comerç a llarga distància.
 • Caracteritzar les principals manifestacions artístiques de l’art gòtic.
 • Explicar les principals vies d’expansió fora d’Europa: les croades, les rutes de Marco Polo i dels vikings.
 • Descriure les causes i les conseqüències de la crisi a la baixa edat mitjana, fent especial referència a Catalunya.
 • Valorar les principals institucions de la corona catalanoaragonesa.
 • Analitzar els efectes negatius i positius de l’encontre entre la població indígena americana i els europeus després del descobriment d’Amèrica.
 • Caracteritzar les principals manifestacions artístiques del Renaixement i el Barroc.
 • Determinar l’impacte econòmic dels descobriments geogràfics.
 • Reconèixer els elements principals de les monarquies absolutes i els estats moderns.

Palau Ausit Logo