Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Objectius didàctics Ciències Socials 1r ESO

Objectius del curs

 1. Generals
  • Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la relació entre elements físics i humans.
  • Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana. Admetre altres cultures, formes de pensar .....
  • Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural
  • Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments rellevants de la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya.
  • Assolir una perspectiva global de l'evolució de la humanitat i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur.
  • Seleccionar i interpretar dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals)
  • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes específiques, aplicant instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades.
  • Comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques dins el seu context.
  • Respectar el medi ambient i conèixer la necessitat de garantir la sostenibilitat
 2. Específics
 • Determinar les forces internes i externes que modifiquen el relleu de la terra
 • Descriure el principals elements dels climes i paisatges de la terra.
 • Codificar la informació simbòlica de mapes de diferents característiques
 • Reconèixer grans unitats de relleu d’Europa , Espanya i Catalunya. Identificar les seves  xarxes hidrogràfiques.
 • Analitzar el relleu, la climatologia i hidrografia d’Africa, Àsia, Amèrica i Oceania. Representar- ho  mitjançant mapes i altres tipus de gràfiques.
 • Comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements naturals i humanitzats que hi interaccionen.
 • Valorar la biodiversitat i la necessitat de preservar els paisatges.
 • Diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. Identificar l'impacte de l'activitat humana sobre el territori.
 • Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d'una situació determinada i valorar les accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.
 • Distingir els períodes convencionals de la prehistòria i de la  història antiga. Representar-los gràficament, tot valorant la relativitat cultural de les diferents maneres de comptar el temps.
 • Descriure el procés d’hominització  analitzant la seva conquestes socials, tècniques, etc..
 • Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de les societats prehistòriques
 • Reconèixer les societats de recol·lectors i caçadors. Identificar alguns factors implicats en l'aparició d'organitzacions socials complexes.
 • Determinar l’impacte de la revolució neolítica.
 • Caracteritzar la societat i l’economia de les primeres societats urbanes fluvials: Mesopotàmia i Egipte
 • Reconèixer les principals manifestacions artístiques i religioses dels pobles mesopotàmics i d’Egipte.
 • Relacionar els canvis i continuïtats tecnològics i socials, i aplicar aquesta relació a alguns exemples de les primeres civilitzacions urbanes
 • Identificar alguns factors implicats en l'aparició d'organitzacions socials complexes i de les primeres formes estatals i imperials.
 • Analitzar els trets bàsics de l'organització social, política i econòmica de Grècia i Roma, valorant l'intercanvi econòmic i cultural amb les poblacions autòctones de la Península Ibèrica i identificant els diferents ritmes evolutius.
 • Comparar alguns elements originals de la civilització clàssica amb altres civilitzacions urbanes i reconèixer aspectes significatius de la seva aportació a la civilització occidental.

Palau Ausit Logo