Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Objectius didàctics Ciències Socials 4t ESO

Objectius del curs.

Objectius generals

La matèria de ciències socials ,geografia i història de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Identificar ,localitzar i analitzar a diferents escales espacials i temporals els elements bàsics que  caracteritzen el medi natural ,social i cultural
 • Identificar i localitzar en el  temps i en l’espai els processos rellevants de la història del món,posant èmfasi en Europa,Espanya i Catalunya.
 • Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat de drets i deures dels individus
 • Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col.lectiva pe r enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència.
 • Respectar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, el patrimoni cultural, lingüístic, històric-artístic i mediambiental, tot reconeixent-hi les diferents aportacions que l’han format.
 • Expressar  els continguts de la matèria de forma creativa a partir d’informacions obtingudes en llenguatges diversos .
 • Emprar amb precisió un vocabulari específic i propi de l’àrea i les competències lingüístiques pròpies de la matèria(descripció ,explicació,argumentació,justificació.
 • Utilitzar les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació per a la resolució de demandes específiques,aplicant instruments d’anàlisi de les fonts utilitzades.
 • Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i la vigència dels drets humans.Assumir els valors democràtics en la seves realitats més properes i rebutjant situacions injustes
 • Identificar les causes d’alguns conflictes passats o presents i cercar-ne els valors de la cultura de la pau a través d’una actitud dialogant en el decurs de debats i tasques de grup.
 • Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals i col.lectius i adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers la recuperació de la memòria històrica , la conservació del patrimoni natural i cultural.

Objectius específics

Els criteris que cal tenir en compte  són:

 • Identificar variables temporals(durada,successió,ritme…) pel que fa a les grans transformacions i conflictes mudials que caracteritzen l’època contemporània.
 • Reconèixer alguns elements de canvi i de continuïtat de l’Estat liberal respecte de l’Àntic Règim,a partir de l’evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació al continent europeu.
 • Relacionar la consolidació del sistema capitalista am l’expansió colonial i valorar les seves repercussions actuals.
 • Identificar alguns elements de les mentalitats ,els costums i els factors culturals,incloent-hi els rols de gènere, i la seva evolució històrica
 • Aplicar els coneixements històrics a la comprensiói interpretació d’alguns dels problemes internacionals més destacats de l’actualitat,des d’una perspectiva global del món,allunyada de l’eurocentrisme.Valorar el necessari equilibri entre drets i deures individuals i col.lectius i reconèixer  la democràcia com un procés en construcció que requereix un compromís personal i col.lectiu contra la desigualtat i l’exclusió.
 • Planificar i realitzar treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política i social al món actual , a partir d’informacions diverses inclosos els mitjans de comunicació i les TIC,assumint una actitud crítica i oberta al contrast de fonts.
 • Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis,continuïtats que afectin aspectes de l’actualitat,aportant argumentacions basades en les ciències socials ,respectant les opinions dels altres i cercant l’obtenció i comunicació de conclusions comunes.
 • Comparar els règims autoritaris i democràtics.Conèixer aspectes del franquisme i de la transició democràtica a Catalunya i Espanya que permetin identificar el paper de les individualitats com a subjectes de la història i la necessitat de preservar la memòria històrica.
 • Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani.Analitzar l’obra d’algun artista ,valorant els seus components estètics i interpretant el seu significat i funció dins del context.
 •  Valorar la influència actual dels mitjans de comunicació sobre les mentalitats individuals i col.lectives a partir d’alguns exemples.
 • Planificar i realitzar treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política i social al món actual , a partir d’informacions diverses inclosos els mitjans de comunicació i les TIC,assumint una actitud crítica i oberta al contrast de fonts.
 • Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis,continuïtats que afectin aspectes de l’actualitat,aportant argumentacions basades en les ciències socials ,respectant les opinions dels altres i cercant l’obtenció i comunicació de conclusions comunes.
 • Comparar els règims autoritaris i democràtics
 • Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani. Descriure la Restauració absolutista i les revolucions liberals a l’Europa de principis del segle xix
 • Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani. Descriure la Restauració absolutista i les revolucions liberals a l’Europa de principis del segle xix.
 • Caracteritzar els principis ideològics dels moviments nacionalistes europeus.
 • Conèixer els processos d’unificació política d’Itàlia i Alemanya.
 • Explicar la guerra de la Independència a Espanya.
 • Descriure la reacció absolutista durant el regnat de Ferran VII.
 • Conèixer el triomf del liberalisme burgès a l’època d’Isabel II.
 • Caracteritzar el Sexenni democràtic a Espanya: la Revolució de Setembre de 1868 i la Primera República.
 • Explicar l’època de la Restauració a Espanya
 • Conèixer el concepte de Revolució Industrial.
 • Caracteritzar les noves fonts d’energia i la revolució dels transports a l’Europa dels segles xviii i xix.
 • Analitzar la dinàmica demogràfica a l’època de la Revolució Industrial
 • Descriure la societat de classes, pròpia de la Revolució Industrial: la burgesia i el proletariat.
 • Explicar la Revolució Industrial a Catalunya
 • Conèixer els corrents de pensament del segle xix: el liberalisme econòmic, Malthus i el creixement demogràfic i el darwinisme i l’evolucionisme.
 • Descriure els principis ideològics del socialisme i l’anarquisme
 • Analitzar la Primera Guerra Mundial: causes, desenvolupament i conseqüències.
 • Caracteritzar els trets principals de la Revolució Russa.
 • Explicitar la crisi de 1898 i la instauració de la Dictadura de Primo de Rivera a Espanya.
 • Caracteritza els totalitarismes: el feixisme italià i el nazisme alemany.
 • Coneix la Segona República Espanyola: les reformes socials i la inestabilitat política.
 • Descriu la Guerra Civil Espanyola: esclat i desenllaç.
 • Analitza la Segona Guerra Mundial: causes, desenvolupament i conseqüències.
 • Caracteritza la guerra freda: la divisió d’Europa i les guerres de Corea i del Vietnam.
 • Conèixer les conseqüències negatives del final de la Guerra Civil Espanyola: l’exili i la repressió política durant el franquisme.
 • Caracteritzar les relacions polítiques internacionals del franquisme: de l’aïllament a la integració.
 • Descriure el sistema polític del franquisme: la “democràcia orgànica”.
 • Conèixer l’oposició democràtica a la dictadura franquista.
 • Caracteritzar la transició democràtica
 • Conèixer el panorama política internacional, després de la guerra freda: la desintegració de l’URSS, el conflicte dels Balcans i el paper dels EUA i de l’ONU.
 • Conèixer els conflictes bèl·lics al món actual.
 • Descriure els trets característics de la globalització

Palau Ausit Logo