Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Objectius didàctics Ciències Socials 3r ESO

Objectius del curs.

La matèria de Ciències socials, Geografia i Història de l’Educació Secundària Obligatòria a 3r d’ESO té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

Generals

 • Reconèixer i analitzar, per mitjà dels indicadors socioecon`mics, els desequilibris en la distribució dels recursos, explicant posibles causes i conseqüències i cercant propostes alternatives a la desigualtat i de suport al desenvolupament sostenible.
 • Analitzar aspectos del funcionament de l’economia en el món, destacant la interdependencia entre països i el seu impacte en la realitat econòmica de l’entorn proper.
 • Carateritzar els principals sistemas d’explotació agrària existents, identificant i exemplificant en el cas català alglunes de les transformacions del món rural. Analitzar les relacions entre la producció d’aliments i la fam al món.
 • Descriure i analitzar les transformacions  en les activitats i els espais industrials, localitzant els principals centres de producció en el món, Espanya i Catalunya. Establir relacions entre la deslocalització industrial i la globalització econòmica.
 • Relacionar les xarxes vidries i de transport del món , Espanya i Catalunya  amb el desenvolupament econòmic, aplicant criteris de sostenibilitat mediambiental.
 • Valorar els elements que conformen l’estat del benestar en les societats actuals i analitzar situacions de desigualtat en l’accés als serveis bàsics.
 • Valorar els principies del funcionament polític democràticm aplicant-los en el reconeixement de drets i deures i dels principis del sistema representatiu. Superar prejudicis i estereotips sobre els grups socials i culturals amb una actitud empàtica.
 • Utilizar fonts fiverses per obtenir informació sobre els fets econòmics i socials de l’entorn i relacionar-los amb els context mundial. Comunicar les conclusions de forma organitzada i intel.ligible utilitzants recursos TIC.
 • Realitzar de forma cooperativa treballs de síntesi i recerca sobre situacions de disigualtat, injusticia i discriminació que afectin persones i col.lectius en el món actual, a partir del plantejament d’hipòtesis o interrogants a resoldre.
 • Conèixer els mecanismos de gestió urbana de l’entorn local i les formes de participació ciudadana en la planificació urbanística. Propasar iniciatives de millora que tinguin en compte la sostenibilitat mediambiental i la cohesió i convivència social i, en especial, les que són potencialment apliacabels a Catalunya.

Específics

 • Definir el terme economia.
 • Distingir entre els dos tipus principals de sistemes econòmics; els principals indicadors econòmics.
 • Caracteritzar els sectors en què se solen classificar les activitats econòmiques
 • Descriure els elements que configuren el sector públic.
 • Analitzar les conseqüències que està introduint l'anomenada globalització.
 • Identificar els factors que accentuen les desigualtats internacionals.
 • Interpretar el concepte índex de desenvolupament humà (IDH).
 • Defensar un model de desenvolupament sostenible.
 • Enumerar els factors (físics, humans) que condicionen l'espai rural.
 • Explicitar les formes d'organització de l'espai agrari segons factors físics i humans.
 • Determinar el nivell de desenvolupament agrari dels països rics i dels països pobres.
 • Analitzar els principals recursos ramaders i forestals.
 • Caracteritzar l'espai rural europeu, peninsular i català.
 • Classificar i definir els principals tipus de pesca.
 • Valorar la pesca com un recurs limitat.
 • Explicar la situació pesquera a Espanya i a Catalunya.
 • Ser conscient de la responsabilitat que tenen els països rics en la situació que viuen els països pobres.
 • Enumerar els elements que intervenen en el procés de transformació industrial.
 • Definir els tipus principals d'indústries segons els productes obtinguts.
 • Determinar els principals minerals energètics.
 • Enumerar les principals fonts d'energia per produir electricitat.
 • Valorar les principals factors de localització industrial.
 • Definir els principals espais i paisatges industrials.
 • Explicar els trets característics de la indústria als països rics i als països pobres.
 • Determinar els trets característics de la indústria a Europa i Espanya.
 • Ser crític amb l'escàs interès que sovint susciten les polítiques mediambientals.
 • Definir els termes. sector terciari o sector de serveis i terciarització.
 • Descriure les peces que entren en joc en l'activitat comercial.
 • Caracteritzar el comerç exterior.
 • Valorar el paper dels transports en l'economia mundial.
 • Relacionar els elements que integren la xarxa de transport d'un país.
 • Explicitar la importància que han adquirit els sistemes de telecomunicació.
 • Valorar els serveis assistencials i enumerar els principals serveis socials.
 • Comprendre els mecanismes a través dels quals es gestiona l'estat de benestar.
 • Descriure el conjunt d'activitats que configuren el turisme.
 • Mostrar una actitud crítica davant comportaments compulsius relacionats amb el consumisme.
 • Elaborar classificacions bàsiques del poblament.
 • Determinar les funcions principals d'una ciutat.
 • Descriure l'estructura d'una ciutat.
 • Enumerar els principals problemes de la urbanització: la densitat de població i els residus urbans.
 • Descriure les migracions del camp a la ciutat com el tipus de migració més important del segle XX als països industrialitzats.
 • Descriure les darreres onades migratòries que arriben a les grans ciutats d’Europa provinents del Tercer Món.
 • Analitzar  l'efecte de la industrialització a les ciutats.
 • Definir els termes poble, país, nació.
 • Determinar el concepte sobirania.
 • Classificar l'estat segons la seva organització territorial.
 • Conèixer la importància de la separació de poders, com a tret identificador del sistema democràtic.
 • Descriure el tres poders de l'estat i dels organismes que en formen part.
 • Definir el concepte ideologia i classificar els partits polítics segons els elements ideològics que assumeixen.
 • Caracteritzar els sistemes electorals més estesos.
 • Analitzar l'estructura política de l'Estat espanyol i l’organització política de Catalunya.
 • Ser conscient de la necessitat que sovint tenen els estats d'establir acords d'integració econòmica.
 • Conèixer el procés d'integració europea: des del tractat de Roma fins a les últimes incorporacions.
 • Determinar els objectius principals de la Unió Europea.
 • Relacionar les principals institucions de la Unió Europea i del paper que desenvolupa cada una.
 • Explicar els principis fonamentals que tenen les Nacions Unides.
 • Relacionar les principals organitzacions polítiques, militars i econòmiques internacionals.
 • Relacionar algunes de les organitzacions no governamentals.
 • Definir els termes cultura i ètnia.
 • Ser conscient que només podem parlar de raça si ens referim a la raça humana.
 • Valorar el racisme i la xenofòbia com dos dels pilars que han estat font de conflictes constants en totes les èpoques.
 • Definir el terme genocidi i reconèixer un dels genocidis més brutals de la història de la humanitat: l'holocaust nazi.
 • Definir els termes segregació i el sexisme.
 • Valorar la diversitat cultural de la humanitat.
 • Relacionar les branques lingüístiques europees.
 • Definir el terme religió i relacionar les principals creences religioses del món.
 • Descriure el mestissatge europeu.
 • Ser conscient del paper de la globalització en el procés d'uniformització de les societats.

Palau Ausit Logo